واحد حقوقی

مسئول واحد حقوقی : سرآتش نشان دوم علی اکبریان

1- نظارت بر تنظیم قراردادها و لوایح و تقسیم كار بین كارشناسان مربوطه و حضور در جلسات، كمیسیونهای مناقصه و مزایده.

2- تهیه پیشنویس لوایح قانونی و آئین نامه های سازمان.

3- مراجعه به ادارات و دوایر دولتی، ثبتی، دفاتر اسناد رسمی، شعبات حقوقی قضایی جهت پیگیری امور قضایی و حقوقی و طرح دعاوی كیفری و حقوقی در مراجع قضایی.

4- ارشاد دوایر و واحدهای تابعه سازمان در كلیه زمینه های حقوقی و قانونی با هماهنگی كارشناس حقوقی و پی گیری رفع مشكلات حقوق سازمان و پرسنل محترم.

5- تهیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها به واحدهای مربوطه در خصوص مسائل حقوقی و قضایی.

6- تهیه پیش نویس قراردادهای خرید- عمرانی- تأسیساتی و غیره و پی گیری و نظارت مربوط به مسائل حقوقی و قضایی آنها

7- شناسايي مزاحمين تلفني و پيگيري قضايي مزاحمت آنها و قطع تلفن هاي آنان

8- انجام امور قانوني تاسيس شركت تعاوني خدمات مهندسي كاركنان آتش نشاني بابل

9- پيگيري قضايي خسارات وارده به تجهيزات و امكانات سازمان

10- هماهنگي با دادستان محترم شهرستان و برگزاري جلسه مشترك جهت راه اندازي گشت ايمني

11- انجام تشريفات حقوقي واگذاري كمكهاي خيرين محترم به سازمان

12- شناسايي و پيگيري قضايي پرونده افرادي كه در حين انجام عمليات اطفاي حريق به مامورين سازمان اهانت نمودند

13- شناسايي اماكن نصب غير مجاز گاز L.P.G بر روي خودروها و اعلام مشخصات آنها به اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي، مجمع امور صنفي و دادستان محترم شهرستان بابل

14- پيگيري امور حقوقي مربوط به تصادفات خودروهاي عملياتي و اداري سازمان