مدیریت امور کارگزینی

مسئول واحد: اسماعیل محمدعلی پور روشن

مهمترين فعاليتهاي واحد امور اداری و کارگزینی سازمان در طول سه سال اخير عبارتند از:

1- صدور حكم حقوقي كليه پرسنل اعم از كارمند، كارگر، قراردادي

2- صدور احكام بازنشستگي همكاران كارگر و كارمند

3- تمديد قرارداد كارگران قراردادي پس از تاييد صلاحيت هسته گزينش

4- انجام مراحل اداري تبديل وضع استخدامي تعداد 21 نفر از پرسنل سازمان از قراردادي به رسمي

5- تكميل قرارداد بيمه تكميلي جهت بهره مندي از بيمه درمان براي كليه كاركنان

6- صدور احكام ارتقاء گروه و درجه كارمندان و كارگران شاغل در سازمان

7- فراهم نمودن تسهيلات بانكي براي پرسنل سازمان

8- صدور مرخصي ساعتي و روزانه در پايان سال

9- شركت در كلاسهاي ضمن خدمت ويژه كاركنان شهرداري و سازمانهاي وابسته

10- پيگيري امور مربوط به تصويب چارت سازماني جديد و جذب نيرو با هماهنگي مديريت سازمان

11- پيگيري اصلاح اساسنامه سازمان