ایستگاه شماره 3

متصدی ایستگاه: سرآتش نشان سید ابراهیم حسینی

ايستگاه شماره سه در قسمت شرق بابل ودر مسِر اصلی کمربندی شرقی شهر قرار گرفته است. اين ايستگاه در سال 1378 مورد بهره برداری قرار گرفت ودر منطقه حساس بافت فرسوده و مناطق مهم شهری اهم از مسکونی، تجاری و مذهبي قرار دارد. شماره مستقيم ايستگاه  01132255555