تربیت بدنی

مسئول واحد: مقداد کامرانی

مهمترين وظايف و عملكردهاي واحد تربيت بدني سازمان در طول سه سال اخير عبارتند از:

1- تحقیق و بررسی درزمینه نیازهای ورزشی، كمبود اماكن ورزشی، همچنین پیگیری رفع نیاز اماكن مذكور و ایستگاه هااز نظر تجهیزات ورزشی، نظارت برچگونگی بكارگیری مجموعه های ورزشی و تجهیزات آنان.

2- برنامه ریزی و درخواست بودجه جهت به اجراء درآوردن برنامه های اجرایی گروه ها وتیم های ورزشی، برگزاری مسابقات و غیره.

3- ارائه راهكار و نظارت بر فعالیت های مربوط به توسعه و تعمیم ورزش همگانی و تفریحات سالم سازمان.

4- برنامه ریزی، پیگیری اجرای آموزش علمی و عملی آمادگی جسمانی به پرسنل بخصوص كادرعملیاتی سازمان

5- پیگیری برگزاری جلسات شورای ورزشی سازمان، به اجراء گذاشتن مصوبات شورای مذكورو ابلاغیه های ارسالی از سوی سازمان.

6- برنامه ریزی وبرگزای آزمونهای ورزشی ورودی سازمان.

7- برنامه ریزی و اجرای تقویم ورزشی سازمان، شركت در المپیادهای ورزشی آتش نشانی كشور.

8- برنامه ریزی، ارائه خدمات ورزشی به پرسنل و خانواده های محترم آنان.

9- برگزاری آزمونهای آمادگی جسمانی جهت اندازه گیری و ارتقاء سطح آمادگی بدنی پرسنل

10- انتخاب وگزینش بهترین ورزشكاران سازمان جهت اعزام به مسابقات شهرستاني،استاني و كشوري

11- برگزاری مراسم تجلیل ازقهرمانان، اعطای جوایز و احكام قهرمانی مسابقات

12- تجهيز سالن مديريت بحران به كفپوش استاندارد جهت استفاده پرسنل سازمان و مجموعه شهرداري و شوراي شهر