خدمات موتوری

آقای وحید قربانی

این بخش مسئولیت راهبری و به روز آوری كلیه امكانات فنی، تجهیزاتی، ماشین آلات و خودروهای سازمان كه به هر نحو در انجام وظایف عملیاتی دخیل میباشد را عهده دار است.

توسعه كمی و كیفی ناوگان خودروئی، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات فنی ونیز نگهداری و سرویس و تعمیرات آنها از وظایف این امور میباشد كه به دو بخش زیر تقسیم میشود:

1- بخش نگهداری و تعمیرات: این بخش امور مربوط به نگهداری و تعمیرات خودروها، ماشین آلات و تجهیزات و لوازم فنی را بعهده دارد.

2- بخش كنترل كیفی و هدایت فنی: این بخش تهیه و تنظیم افقهای توسعه تجهیزات و خودروهای سازمان و همچنین پیگیری و بررسی كمی و كیفی موارد مورد نیاز سازمان و نظارت بر امور تهیه، خرید و ساخت آنها را بعهده دارد. عمده ترين فعاليتهاي واحد خدمات موتوري سازمان در سه سال اخير عبارتند از:

1- تجهيز واحد موتورسواران پيشرو

2- انجام هماهنگي جهت تعويض خودروهاي فرسوده سازمان

3- انجام تعميرات و تجهيز خودروي نيسان پاترول جهت بكارگيري در عمليات امداد كوهستان

4- انجام سرويسهاي فني كليه خودروهاي اداري و عملياتي سازمان به صورت ادواري

5- بازديد از واحدهاي موتوري پيشرو آتش نشاني در شهرهاي گرگان، شيراز، اصفهان، بندرعباس و تعامل با اين واحدها

6- تجهيز خودروي نيسان پيشروي اهدايي خيرين به سازمان

7- تعمير و بازسازي فني بالابر 32 متري