مدیر عملیات

سرآتش یار سید عباس طاهری اطاقسرا

مدیریت حوزه معاونت عملیات و کنترل و نظارت بر کلیه واحدهای تابعه بر اساس اهداف سازمان.

تقسیم کار و تفویض اختیار به رؤسای واحدهای تحت الامر به منظور بهینه سازی و تسریع در انجام امور نظارت کامل بر نحوه عملکرد آن ها. 

فراهم نمودن زمینه های ارتقاء سطح دانش تخصصی و افزایش قوای جسمانی پرسنل در عملیات به منظور حصول آمادگی کامل جهت انجام بهینه مأموریت های محوله.

شناخت دقیق نیازهای پرسنل و تامین منابع انسانی مورد نیاز در رده های پستی مختلف

برآورد و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز عملیاتی، ارتباطی، آموزشی و آمادگی جسمانی متناسب با موقعیت مکانی و زمانی شهر.

مطالعه، بررسی و شناخت عوامل خطر بالقوه و بالفعل محدوده عملیاتی و ارائه طرح ها و برنامه های تدافعی و پیشگیری و حفاظت از حریق و آموزش عمومی. 

تشکیل ستاد بحران در مواقع اضطراری و اعمال مدیریت و ایجاد هماهنگی بین سایر عوامل مرتبط. 

رهبری و هدایت عملیات و تأمین نیازهای عملیاتی از طریق برقراری ارتباط با سایر دوائر و ارگان های مرتبط با امور شهری و استفاده بهینه از پتانسیل های کاربردی و حمایتی آنها. برقراری ارتباط و ایجاد زمینه های همکاری متقابل بین سایر ارگان ها و سازمان های امدادی و ارائه طرح های کاربردی و همکاری یا نظارت بر اجرای آن جهت مقابله باحوادث غیرمترقبه