مدیریت امور مالی

مسئول واحد مالی: یاسر قنبرزاده

اهم وظايف مدیریت امور اداري ، مالي و منابع انسانی سازمان :

1- نظارت بر امور كارگزینی و اقدامات لازم در تأمین نیروی انسانی و بازنشستگی سازمان و تنظیم برنامه برای آنان.

2- نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور احكام پرسنلی نظیر حكم استخدام، مرخصی ها، كمك هزینه و غیره و امضاء ذیل آنها در حدود اختیارات محوله و توزیع و ارجاع نامه های وارده به واحدها و كنترل امور تایپ و تحریر، تكثیر و فاكس نامه ها و گردشگاه های داخلی سازمان.

3- نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات اداری مورد عمل سازمان.

4- تهیه و تنظیم انواع دستورالعمل های اداری و پرسنلی و ارائه آنها به مافوق و دریافت و صدور و ثبت كلیه نامه های ورودی و خروجی از طریق دبیرخانه سازمان.

5- نظارت بر اجرای مفاد قانون كار و تأمین اجتماعی برای مشمولین قانون كار و مفاد قوانین استخدام كشوری برای مشمولین نظام هماهنگ پرداخت.

6- اجرای مقررات تعیین حقوق كاركنان طبق طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب سازمان.

7- همكاری مستمر با امور مالی سازمان در جهت پرداخت به مواقع حقوق كاركنان و سایر هزینه های پرسنلی.

8- اجرای مقررات و دستورات در مورد پرداخت انواع فوق العاده های مستمر و غیر مستمر طبق آئین نامه ها و مقررات تصویب شده.

9- تهیه و تنظیم انواع گزارشات آماری پرسنلی مورد نیاز مدیریت و سایر واحدها.

10- مشاركت در تصمیم گیری های مربوط به مسائل مالی و مشاركت در تهیه برنامه های سرمایه ای سازمان و تصویب پرداخت ها باتوجه به مجوزهای مالی سازمان و بررسی و تائید صورتهای مالی تهیه شده و بررسی مغایرات و تصمیم گیری نسبت به ریز علل مغایرتها

11- مشاركت در تصمیم گیری پیرامون تأمین منابع مالی مورد نیاز سازمان و چگونگی استفاده بهینه از منابع ملی موجود و نظارت بر وضعیت نقدی سازمان و تدوین آیین نامه های مالی و اجرایی.