ایستگاه شماره 1

متصدی ایستگاه: سرآتش نشان مسلم عباس پور

اين ايستگاه در منتهی اليه شهر بابل در سال 1382 تاسيس شده است و از نظر دسترسی به راهها مابين سه بخش روستايی
جاده شهيد صالحی، محور گنج افروز و جاده قديم آمل قرار گرفته است و از نظر حوزه شهری از طریق ميدان ولايت، ميدان کارگر و ميدان کشوری قابليت جابجايی دارد.
موقعيت استراتژِیکی اين ايستگاه سه منطقه بزرگ روستايی و دو منطقه جنگلی و دو منطقه کوهستانی و بخش محدود شهری و همچنين به عنوان ايستگاه مادر و پشتيبانی مورد توجه است.

خصوصيات ويژه ديگر اين ايستگاه عبارتند از :

1- استقرار سيستم ارتباطات و فرماندهی

2- استقرار تجهيزات خاص امداد و نجات

3- استقرار بيشترين تعداد نيرو

4- تحت پوشش قرار دادن منطقه وسيعی از شهرستان و وجود تنوع عمليات در اين محدوده

شماره مستقیم ایستگاه: 01132206217