ایستگاه شماره 1

متصدی ایستگاه: سرآتش نشان مسلم عباس پور

ایستگاه شماره 2

مسئول ایستگاه : جواد کیانی

ایستگاه شماره 3

متصدی ایستگاه: سرآتش نشان سید ابراهیم حسینی

 

ایستگاه شماره 4

متصدی ایستگاه: آتش یار سوم محمدزمان محمدجانی

 

ایستگاه شماره 5

مسئول ایستگاه: سرآتش یار مسعود قاسمپور

 

ایستگاه شماره 6

متصدی ایستگاه: حسین قبادی

 

ایستگاه شماره 7

متصدی ایستگاه: مهدی اکبری سماکوش