دفتر مدیریت

مجتبی خانمحمدی

وظایف : هماهنگی امور دفتر مدیریت – هماهنگی ملاقات با مدیریت – برنامه ریزی و هماهنگی جلسات مدیریت – پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع در زمان جلسات یا عدم حضور مدیریت – راهنمایی و ارجاع امور مربوط به ارباب رجوع