واحد آموزش

مسئول واحد : سید رضا حسینی

آموزش هزینه نیست سرمایه گذاری است.

هرچه دانش و مهارت های کارکنان با نیازهای جامعه، پیشرفت های علمی وتغییرات فناوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می رود.

از طرف دیگر آموزش با افزایش میزان اطلاعات، دانش، مهارت ها و قابلیت های کارکنان، آنان را برای ایفای وظایف و قبول مسئولیت های جدید، آماده و مجهز می کند.

هدف آموزش عملیاتی در یک جمله;کمک به ایمنی و اثرگذاری عملیات است.

اهداف آموزش عملیاتی:

1- فراهم کردن فرصت های لازم برای افراد تا سطح تخصصی آنها به طور مستمر افزایش یابد.

2- تجهیز افراد به دانش، مهارت ها، درک و رویکردی که اجازه دهد آنها کار را کارآمد، موثر و ایمن انجام دهند.

3- آماده سازی افراد برای قبول مسئولیت ها و نقش ها و انجام درست آنها.

4- به حداقل رساندن احتمال بروز خطر و جراحت در نیروی عملیاتی.

5- احداث کتابخانه در سازمان و تهیه کتب و منابع آموزشی تخصصی و مرتبط.

6- ارائه آموزش های لازم بر اساس نیاز سنجی آموزشی.

7- برگزاری مانورهای سناریو محورجهت بکارگیری مهارت ها.

8- احداث مرکز آموزش عملیاتی با توجه به کمبود فضای آموزشی مناسب در سازمان.

9- اعزام پرسنل عملیاتی جهت آموزش در مراکز آموزش تخصصی.

10- استفاده از مربیان کارآزموده و متخصص در سازمان جهت ارائه آموزش.