واحد پیشگیری

مسئول واحد : سيد امير ارشادي

مهمترين وظايف معاونت آموزش و پيشگيري عبارتند از:

1- بازدید از وضعيت ايمني ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری در زمان اخذ پایان کار ساختمانی، علت یابی حریق و ارائه دستورالعمل ایمنی ساختمان در زمان صدور پروانه

2- انتشار دستورالعمل ايمني ساختمانها و اماكن و بروشورهاي آموزشي مرتبط با موضوع پيشگيري از حوادث و توزيع گسترده آن در ميان شهروندان با همكاري واحد روابط عمومي