اگر به صفحه حوادث روزنامه‌ها و اخبارها نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که متأسفانه آتش سوزی جز حوادثی است که مکرر تکرار خواهد شد. اگرچه شاید اکثر مردم در مورد اصول ایمنی برای پیشگیری از آتش‌سوزی در خانه آگاهی دارند، اما هرساله افراد زیادی به دلیل بروز حریق در خانه آسیب‌ دیده و یا جان خود را از دست می‌دهند.

برای مقابله و پیش گیری از آتش سوزی باید اطلاعات خود را در رابطه با ایمنی خانه و ابزارها کامل کنیم تا بتوانیم از بروز حوادث ناگوار آتش سوزی پیشگیری کنیم.

آتش‌سوزی چیست؟

اشتعال خارج از کنترل، آتش‌سوزی نامیده می‌شود. برای ایجاد آتش‌سوزی، ۳ عامل وجود دارد:

 1.  ماده‌ای که قابلیت اشتعال دارد (سوخت)
 2.  حجم معینی از اکسیژن
 3.  حرارت کافی

عواملی که باعث آتش سوزی می شود.

1-رها کردن اجاق گاز روشن در خانه

هرگز یک اجاق گاز روشن را تنها در خانه نزارید. حتی چند دقیقه! ممکنه وزش باد باعث شود تا دستمال یا وسایل دیگر به سمت شعله های گاز هدایت شود.

در این صورت آتش سوزی بزرگی رخ می دهد.

2-مراقب پریز های برق باشید

 • – اگر دوشاخه در پریز لق باشد و به خوبی در محل برق قرار نگرفته باشد امکان داغ شدن و در نتیجه آتش سوزی وجود دارد.
 • – پریز های قدیمی و یا شکسته رو عوض کنید.
 • –  هرگز از یک پریز چند خروجی نگیرید.
 • – سیم های برق را هرگز به دیوار یا کف زمین چسب یا میخ نزنید.

3- رها کردن اجاق گاز روشن در خانه

هرگز یک اجاق گاز روشن را تنها در خانه نزارید.

حتی چند دقیقه!

ممکنه وزش باد باعث شود تا دستمال یا وسایل دیگر به سمت شعله های گاز هدایت شود.

در این صورت آتش سوزی بزرگی رخ می دهد.

 4- از خاموش شدن وسیله های برقی مطمئن شوید

بعد استفاده از وسایل برقی حتما آنها را خاموش کنید و سپس از پریز برق جدا کنید.

حتی با وجود خاموش بودن دستگاه آن را در پریز رها نکنید.

برای وسیله های برقی مثل یخچال و تلویزیون که به صورت مداوم روشن هستند یک محافظ برق تهیه کنید.

 5-سیم های پوسیده را عوض کنید

اگر تعویض سیم های پوسیده رو همین الان انجام ندید ممکنه فردا پشیمون بشید.

سیم های پوسیده بسیار حساس هستند و در برابر فشار کم طاقت اگر از این سیم ها دارید

سریعا عوض کنید.

6- مشکلات برقی را جدی بگیرید

حل کردن مشکلات برقی بدون دانش و مهارت تخصصی بسیار خطرناک است.

بنابراین ، اگر مشکلی و یا اتصالی در سیستم برقی مشاهده کردید

سریعا برای حل آن از یک برق کار ماهر کمک بگیرید.

️ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد سیم‌کشی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ

 • ﺳﯿﻢ اﺗﺼﺎل دستگاه‌های ﺑﺮﻗـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮﺗﺒـﺎً ازنظر اﯾﻤﻨـﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﺑﺎﯾﺪ سعی شود سیم‌های ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺗﺼﺎل دستگاه‌ها ﺑـﻪ  ﭘﺮﯾﺰ از ﺳﻪ ﻣﺘﺮ کوتاه‌تر ﺑﺎﺷﺪ.
 • دستگاه‌های ﺑﺮق از نظر درست کارکردن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد سیم‌کشی ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد برای مثال: سیم‌ها دور ﻣﯿﺦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـد و یا در تماس با لوله آب گرم نباشد.

ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ گرم‌کننده و ﺗﻬﻮﯾﻪ

 • وﺳﺎﯾﻞ گرم‌کننده، دودکش‌ها ولوله‌های آب ﮔﺮم ﺑﺎﯾﺪ ازلحاظ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
 • تأسیسات و وسایل گرم‌کننده سالانه باید چک شود.
 • وسایل قابل اشتعال و دستگاه‌های گرم‌کننده از هم دور باشند.
 • برای نگهداری مواد سوختنی و قابل اشتعال مثل نفت، بنزین و گازوییل از ظروف جداگانه و مطمئن استفاده شود.

 ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري

 • کپسول‌های آتش‌نشانی ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و به‌طور ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد وﺳﺎﯾﻞ اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ در ﻣﺤﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﭙﺴﻮل اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع آﺑﯽ، ﮔـﺎزی و  ﻏﯿﺮه ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *